استقرار ایزو 15189

استقرار ایزو 17025

خدمات مشاوره ای

 b_400_400_16777215_00_images_imgs_Accuracy-Main.jpg

موضوع صحه گذاری روش از این جهت که  روش های اندازه گیری و تجهیزات باید بر اساس هدف اندازه گیری باشند تا کیفیتی خوب ارائه گرددو از طرفی سازمان انجام دهنده اندازه گیری نیز باید دارای صلاحیت و مهارت لازم جهت  انجام  درست آن باشد، حائز اهمیت است.

موضوع صحه گذاری روش از این جهت که  روش های اندازه گیری و تجهیزات باید بر اساس هدف اندازه گیری باشند تا کیفیتی خوب ارائه گرددو از طرفی سازمان انجام دهنده اندازه گیری نیز باید دارای صلاحیت و مهارت لازم جهت  انجام  درست آن باشد، حائز اهمیت است. صحه گذاری متد به معنی تأیید از طریق بررسی و فراهم آوردن شواهد عینی که الزامات خاص براي استفاده مورد نظر برآورده شوند، می باشد. در این دوره سعی بر چگونگی طرح ریزی و آشنائی مشخصه های عملکردی صحه گذاری متد از قبیل گزینش پذیری، حد تشخیص و حد تعیین کمی، حساسیت تجزیه اي، درستی، دقت، عدم قطعیت اندازه گیري و استحکام و ... می باشد