استقرار ایزو 15189

استقرار ایزو 17025

خدمات مشاوره ای

download.png

تعیین عدم قطعیت آنالیز و نمونه برداری

در این دوره آموزشی روشهای نوین تعیین کمی عدم قطعیت آنالیز و همینطور عدم قطعیت  نمونه برداری بررسی می شوند. نتیجه اندازه گیری بدون گزارش عدم قطعیت آن از لحاظ اندازه شناسی بی معنی و ناقص است.

در این دوره آموزشی روشهای نوین تعیین کمی عدم قطعیت آنالیز و همینطور عدم قطعیت  نمونه برداری بررسی می شوند. نتیجه اندازه گیری بدون گزارش عدم قطعیت آن از لحاظ اندازه شناسی بی معنی و ناقص است. تنها پارامتر کیفی که کیفیت نتایج اندازه گیری را نشان می دهد، عدم قطعیت اندازه گیری است. تمامی آزمایشگاه های کالیبراسیون وآزمایشگاه های آزمون بر اساس استاندارد 17025 موظف هستند که عدم قطعیت های مربوط به خودشان را تخمین بزنند. در این دوره می آموزید که چطور با استفاده از رو شهای کلاسیک  پایین بالا و بالا پایین و روش های پیشرفته آماری نظیر روش های مونت کارلو و روشهای آماری بیز و دیگر روشهای عددی، عدم قطعیت آنالیزهایتان را محاسبه کنید. در همین راستا مطالعه کتابهای تعیین کمی عدم قطعیت در اندازه گیری تجزیهQUAM 2012   و کتاب عدم قطعیت نمونه برداری، ترجمه محمد رحمانی توصیه می شود.