استقرار ایزو 15189

استقرار ایزو 17025

خدمات مشاوره ای

design-of-experiments.jpg

چرا طراحی آزمایش؟

طراحی آزمایش  DOEکلاسیک   همراه با طراحی آزمایش عددیNDOE   از جدیدترین دستاوردهای آمار کاربردی می باشند که به کمک آنها می توان در کمترین زمان ممکن و صرف کمترین هزینه به نتیج دلخواه رسید.

چرا طراحی آزمایش؟

طراحی آزمایش  DOEکلاسیک   همراه با طراحی آزمایش عددیNDOE   از جدیدترین دستاوردهای آمار کاربردی می باشند که به کمک آنها می توان در کمترین زمان ممکن و صرف کمترین هزینه به نتیج دلخواه رسید. در طراحی آزمایش کلاسیک از مفاهیمی چون طرح های فاکتوریل کامل، طرح های فاکتوریل کسری، طرح های غربال گیری پلاکت بورمن ، طرح های غربال گیری  تعریفی  DSD، طرح های مرکب مرکزی، طرح های باکس بنکن ، طرح های دولرت، طرح های مخلوط ها و در طراحی آزمایش عددی از روشهای مونت کارلو و طرح های فضا پرکن و طرح های بیزی و دیگر الگوریتم ها و روشهای عددی که به شدت به کامپیوتر وابسته هستند برای حل مساله استفاده می شود. 

این دوره در سه سطح برگزار می شود:

پیش نیاز این دوره آشنایی با مفاهیم آمار پایه و انواع مختلف روش های تحلیل واریانس می باشد.

  1. سطح اول : آشنایی با مفاهیم طراحی آزمایش، انواع متغیرها، تبدیل متغیرهای مهندسی به متغیرهای کدگذاری شده، تفاوت روش یک متغیر در هر زمان با روش طراحی آزمایش ،ایجاد طرح های فاکتوریل با 2،3،4 متغیر، تحلیل نتایج،آشنایی با نمودار های کانتور، نمودارهای اثرات اصلی،حل مساله ، آشنایی با نمودارهای رویه پاسخ، طرح های فاکتوریل کسری ،طرح های غربال گیری پلاکت بورمن ، معرفی مراجع، آشنایی با منوی طراحی آزمایش در نرم افزار مینی تب. در پایان این دوره انتظار می رود فراگیران  قادر باشند مساله ساده مربوط به حوزه کاری خود را با نگاه طراحی آزمایش تجزیه و تحلیل کنند.
  2. سطح دوم: آشنایی با روشهای طراحی آزمایش مرتبه دوم، طرح های غربال گیری  تعریفی  DSD ، طرح های مرکب مرکزی، طرح های باکس بنکن،حل مساله 2،3،4،5 متغیره به کمک روشهای طراحی آزمایش و بهینه سازی فرایند ، تحلیل  نتایج، آشنایی با تابع مطلوبیت، آشنایی با الگوریتم های اپتیمال برای کاهش تعداد آزمایش ها و معرفی مراجع.
  3. سطح سوم: آشنایی با انواع مختلف طرح های مخلوطهای 3و 4 جزئی، مطالعه طرح های مخلوط همراه با متغیرهای فرایند، استفاده از الگوریتم های اپتیمال برای کاهش تعداد آزمایش ها، آشنایی با روش های مونت کارلو و طراحی آزمایش بیزی، وروشهای به شدت وابسته به کامپیوتر.