استقرار ایزو 15189

استقرار ایزو 17025

خدمات مشاوره ای

b_400_400_16777215_00_images_imgs_Survey-excellentiStock-1030x684.jpg

 مهارت سنجی آزمایشگاهی یا PT

در این دوره آموزشی روشهای نوین تعیین کمی عدم قطعیت آنالیز و همینطور عدم قطعیت  نمونه برداری بررسی می شوند. نتیجه اندازه گیری بدون گزارش عدم قطعیت آن از لحاظ اندازه شناسی بی معنی و ناقص است.

انتخاب ، استفاده و تفسیر طرح های مهارت سنجی آزمایشگاهی یا همان PT از جمله دوره های آموزشی است که کمبود آن به شدت در مراکز اندازه گیری مشاهده می شود. اغلب مشاهده می شود که شرکت کنندگان از دانش کافی برای توجیه مشارکتشان در طرح برخوردار نبوده و قادر نیستند از نتایج بدست آمده درس های لازم را بگیرند. اصولا باید روی فرهنگ PT در کشور ما  بیش از قبل کار شود. این دوره تمامی جنبه های مربوط به طرح های آزمون مهارت ،از نحوه انتخاب طرح  و چرایی شرکت در طرح تا تفسیر نتایج بدست آمده  را شامل می شود . درهمین زمینه کتاب راهنمای استفاده و تفسیر طرح های آزمون مهارت، ترجمه محمد رحمانی پیشنهاد می شود.