هدف

Qcmasters  شرکتی  مبتنی بر دانش روز است که در زمینه اندازه گیری، تجزیه و تحلیل سیستم­های آزمایشگاهی و صنعتی پایه گذاری شده است. هدف این شرکت ارتقای کیفیت  با استفاده از مراجع و استانداردهای بین المللی می­باشد. تلاش شرکت در این راستا براورده سازی متوازن نیازهای ذینفعان و مشتریان میباشد.

 

 

زمینه کاری

تشریح الزامات ایزو17025/2017

مشاوره و پیاده سازی ایزو 17025/2017

تشریح الزامات ایزو 15189

ارتقای کیفیت نتایج اندازه گیری های بالینی

تشریح مفاهیم کار ازمایشگاهی شایسته (GLP)

تشریح الزامات ایزو 22000

نحوه تخمین عدم قطعیت اندازه گیری در آنالیز (مقدماتی و پیشرفته)

عدم قطعیت نمونه برداری

تفسیر و ارزیابی طرح های آزمون مهارت

عدم قطعیت اندازه گیری هدف

ارزیابی انطباق با استفاده از عدم قطعیت

تنظیم عدم قطعیت هدف در شیمی تجزیه

راهنمای نحوه ردیابی اندازه گیری های تجزیه ای

آشنایی با مواد مرجع گواهی دار

راهنمای کیفیت در شیمی تجزیه

آشنایی با مفاهیم اندازه شناسی در شیمی تجزیه

آشنایی با مفاهیم آماری در شیمی تجزیه

طراحی آزمایش مقدماتی و پیشرفته

 روشهای کالیبراسیون مقدماتی و پیشرفته

صحه گذاری روشهای آزمون

نحوه مستند سازی در آزمایشگاه

کنترل کیفیت آماری مقدماتی  و پیشرفته

تضمین کیفیت مقدماتی و پیشرفته

ارزیابی خطر

آشنایی با مفاهیم روشهای آماری چند متغیره

کاربرد روشهای نوین کمومتریکس و آنالیز چند متغیره

 ارتقای کیفیت کار تحقیق و توسعه مقدماتی و پیشرفته

آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه در صنایع شیمیایی