تشریح الزامات ایزو 17025/2017:

این استاندارد به منظور بررسی صلاحیت فنی آزمایشگاه ها برای انجام آزمایش های خاص پرداخته و در سراسر جهان از سوی سازمان های اعتباربخشی آزمایشگاه به عنوان الزام اولیه برای اعتباربخشی آزمایشگاه ها استفاده می شود. معمولا در یک کشور، قانون  رسمی  برای اینکه یک یا چند بدنه اعتبار دهنده داشته باشد، وجود دارد و از طرفی همکاری بین موسسات اعتباربخشی نیز در سازمان های بین المللی وجود دارد. دستورالعمل و نحوه ارائه گواهی این استاندارد شامل مراحلی از قبیل ارائه درخواست به C.B. (بدنه گواهی دهنده)، بستن قرارداد با C.B.، انتخاب ارزیابان، ممیزی و ارزیابی حضوری آزمایشگاه، ارائه گزارش، بازبینی گزارش در کمیته و در نهایت تصمیم در مورد اعطاء گواهی می باشد. از مزایای مهم استقرار این استاندارد در آزمایشگاه می توان به مواردی چون افزایش اعتماد بنفس در نتایج آزمون، جلب رضایت مشتری، بهبود کسب و کار و همینطور کیفیت محصولات اشاره نمود. دو بازوی اصلی این استاندارد، الزامات مدیریتی و الزامات تکنیکی (فنی) می باشند که هریک از این دو نیز دارای زیرشاخه هایی هستند که رعایت اصول هریک از این موارد بسیار تعیین کننده می باشد. از آنجا که یک مشتری معمولی قادر به قضاوت در مورد مناسب بودن یک سیستم QA  در یک آزمایشگاه نیست، تشخیص و اندازه گیری بر اساس قوانین مشخص توسط شخص ثالث صالح، اعتماد مشتری را افزایش می دهد. ارزش اندازه گیری های شیمیائی نیز تا حد زیادی به سطح اطمینان اندازه گیری نتایج حاصل وابسته می باشد که این امر باید در آزمایشگاه از طریق ایجاد مستنداتی و آموزش نفرات مستقر در آزمایشگاه جهت تنظیم روزانه مستندات و ثبت نتایج و پارامترهای آماری مربوطه صورت گیرد..