از فاکتورهای مهم و اصلی جهت دریافت این استاندارد، ایجاد روش هاي اجرايي و تصویب مستنداتی برای اندازه گیری های مختلف در آزمایشگاه، کنترل آنها و تغییراتی که در آنها صورت می پذیرد نیز از الزامات این استاندارد می باشد. روش هاي آزمون و کاليبراسيون ايجاد شده توسط آزمايشگاه براي استفاده خود آزمايشگاه بايد يك فعاليت طرح ريزي شده باشد و بايد به افراد شايسته که به منابع کافي مجهز شده اند واگذار گردد. بدین منظور باید صحت و دقت روش های آزمون و هم خود دستگاهها با استفاده از روش ها و پارامترهای آماری بخوبی تأیید گردد. بنابراین مدیریت و پرسنل آزمایشگاه بخوبی با الزامات مدیریتی و فنی این استاندارد آشنائی داشته باشند و در رابطه با هریک از زیرشاخه های این الزامات نیز توجیه باشند. الزامات مدیریتی مشتمل بر مواردی از قبیل سازمان، سیستم مدیریت، کنترل مستندات، بررسی درخواست ها، مناقصه ها و قراردادها، قراردادهای آزمایشات و کالیبراسیون ها، خدمات و لوازم خرید، خدمات به مشتری، شکایات، کنترل آزمایش، عدم انطباق و / یا کالیبراسیون، بهبود، اقدام اصلاحی، اقدام پیشگیرانه، کنترل سوابق، ممیزی داخلی، بازنگری مدیریت می باشد. مدیریت باید درک درستی از هریک از این موارد داشته و در اجرای مفاد آنها پیشرو بوده و پرسنل را نیز به دنبال خود به حرکت در آورد. الزامات فنی نیز شامل کلیات، کارکنان، شرایط اقامت و محیطی، آزمایش، روش های کالیبراسیون و صحه گذاری روش، تجهیزات، قابلیت ردیابی اندازه گیری ها، نمونه برداری، اداره موارد آزمون وکالیبراسیون، تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون، گزارش نتایج می باشد. اجرای هریک از این موارد می تواند به بخش های مختلفی از آزمایشگاه مربوط باشد و کنترل هریک نیز به فرد مشخصی که در این جهت آموزش کافی دیده سپرده شود. البته در هر صورت آشنائی و آموزش تک تک نفرات آزمایشگاه با همه این موارد لازم بوده و همگی باید در جهت روش صحیح اجرائی و کنترل مستندات با دقت عمل نمایند. در مواردی که نیاز به تغییر در روش یا برآورد نتایج آزمون ها می باشد نیز باید تمام موارد مربوط به صحه گذاری و پارامترهای اماری بررسی نتایج آزمون مورد توجه قرار گیرد.