شرایط آزمایشگاهی خوب (GLP):

هدف از GLP که یکی از الزاماتی است که از طرف سازمان جهانی بهداشت (WHO) بسیار حائز اهمیت می باشد، بهبود کیفیت داده های آزمایش و ایجاد ابزاری برای اطمینان از رویکردی صحیح در بررسی های آزمایشگاهی اعم از اجرا، گزارش و نگهداری مستندات می باشد. در راستای اصول این تکنیک، باید مسئولیت ها و نقش هایی از طرف موسسه به کارکنان داده شود تا از مدیریت درست عملی هر مطالعه ای در آزمایشگاه جهت تمرکز بر اجرای آن (طراحی، پایش، ثبت ، گزارش و نگهداری نتایج) اطمینان حاصل گردد. در مورد آزمایشاتی که صورت می گیرد جزئیات آزمایش اعم از کیفی یا کمی بودن آن باید مشخص باشد و اینکه آیا برای آزمایشگاههای کلینیکی است یا غیر کلینیکی و بر این اساس که برای آن مطالعه خاص در نظر گرفته شده و در روش اجرائی باید ارائه شود، پارامترهائی در نظر گرفته می شود. در حقیقت هدف از GLP طراحی علمی مطالعات آزمایشگاهی نیست بلکه نقش اصلی GLP تعیین عدم قطعیت ها و صحه گذاری روش می باشد. در حقیقت بیشترین تأکید GLP بر منابع، سازمان، کارکنان، تسهیلات و تجهیزات می باشد. در اصول GLP باید قوانین، پروتکل ها و روش های اجرائی استاندارد کاملا مشخص باشد. در GLP یکی از بحث های مهم تضمین کیفیت می باشد مه از طریق رعایت کلیه اصول ذکر شده حاصل می شود.