در دوره آموزشی کاربرد علم آمار در صنعت ، با روش های ساده آماری برای حل مشکلات آشنا خواهید شد. در این دوره انواع طرح های تحلیل واریانس نظیر تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل واریانس دو طرفه، تحلیل واریانس دو طرفه با تکرار، طرح های تحلیل واریانس آشیانه ای و بسیاری دیگر از طرح های ساده آشنا خواهید شد.