راهنمای ردیابی در انداره گیری ها بخصوص اندازه گیری های تجزیه یکی از نکات کلیدی برای مقایسه نتایج اندازه گی ریها با یکدیگر است. این موضوع با تاکید بیشتر در نسخه جدید ایزو 17025 سال 2017 آمده است.  یوراکم نیز در همین زمینه یک راهنما منتشر کرده است. اینکه آزمایشگاه بتواند قابلایت ردیابی نتایج اندازه گیریش را نشان دهد بسیار مهم است. این وضع بخصوص در آزمایشکاه های بالینی از اهمیت بالاتری برخوردار است. در همین راستا شرکت در این دوره آموزشی به شما کمک خواهد کرد با مفاهیم و نحوه ردیابی اندازه گیری ها آشنا شوید.