یکی دیگر از دوره هایی که به شدت نیاز آن در آزمایشگاه ها احساس می شود عدم آشنایی آزمایشگاه با مفاهیم پایه آماری است. پیشنهاد ما این است که قبل از هر برنامه عملیاتی برای ارتقای کیفیت نتایج آنالیزها بهتر است تا آزمایشگاه با مفاهیم پایه آماری و نحوه کاربرد آنها در حل مسایل شیمی تجزیه آشنا باشند. بدین ترتیب آزمایشگاه قادر خواهد بود با دید باز مسایل را تجزیه تحلیل کند. آمار بسیار گسترده است و اینکه برای حل مسایل شیمی تجزیه بتوان از کدام روشهای آماری استفاده کرد، خود مستلزم کسب مهارت بیشتر در این زمینه است.  به جرات می توان گفت که هر چه آزمایشگاه در این زمینه بیشتر هزینه کند سود بیشتری خواهد برد.