این دوره فشرده با مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه همراه است که نیاز به تفاوت در رویکرد به مدیریت پروژه های معمولی دارد. پیش بینی  کار تحقیق و توسعه (تحقیق و توسعه) سخت است. تیم های تحقیق و توسعه باید به طور استراتژیک در سازمان عمل کنند، به عنوان یک عامل اصلی موفقیت کسب و کار تبدیل شوند و دیگر مدیر خوب تحقیق و توسعه نمی تواند تنها بر تخصص فنی متکی باشد. حرکت برای رشد، جستجو برای دستیابی به ایده های نو و روش های جدید انجام کارها و افزایش فشارهای رقابتی، عملکرد تحقیق و توسعه را به یکی از اهداف مهم استراتژیک تبدیل کرده است. مدیریت R & D چالش های خاصی را برای مهندس حرفه ای و یا رهبر علمی ایجاد میکند. مدیریت عدم قطعیت پروژه های تحقیق و توسعه یک موضوع اصلی این دوره است که هدف آن ارائه تکنیک های مربوط به مدیریت پروژه متناسب با محیط تحقیقاتی است.

چه کسانی میتوانند در این دوره شرکت کنند؟

این برنامه به ویژه برای هر کسی که در کار تحقیق و توسعه مشغول به کار است و نیاز به بهبود وضوح اهداف پروژه خود دارد، مناسب است.

این دوره چه مزایایی برای من دارد؟

ساخت یک فرایند صحیح برای تنظیم و مدیریت پروژه های تحقیق و توسعه.

تعیین اهداف پروژه و معیارهای موفقیت.

تعریف دامنه کار مورد نیاز برای رسیدن به اهداف پروژه.

اطمینان حاصل میکنم منابع برای پروژه های تحقیق و توسعه به درستی شناسایی، توجیه و هزینه شده است.

اطمینان حاصل میکنم مسئولیت ها و مسئولیت پذیری پروژه به طور صحیح تعریف و اختصاص داده می شود.

برنامه ریزی و برنامه ریزی فعالیت های مورد نیاز برای اجرای پروژه.

پیگیری، مدیریت و گزارش عملکرد پروژه.

می دانید که چگونه و چگونه می توان یک پروژه را خاتمه داد.

مدیریت ارتباطات و جریان اطلاعات - مدیریت مشارکت کنندگان.

بعد از این دوره، پایه ای برای پیشرفت شخصی بیشتر ایجاد کنید.

قیمت دوره: 3000000 ریال