به طور کلی کالیبراسیون طبق تعریف IUPAC یک عملگر میباشد که برای یک اندازه گیری تحت شرایط معین، مقادیر خروجی را به مقادیر ورودی مرتبط میکند. کالیبراسیون شامل انتخاب یک مدل، تخمین پارامترهای مدل به همراه خطاها و صحه گذاری میباشد.

این دوره طراحی شده است تا اطمینان حاصل شود که اصطلاحات کالیبراسیون و روش ها در سراسر سازمان مورد نظر و به ویژه افراد مسئول قرارداد خدمات کالیبراسیون آموزش داده شود که این مبانی را به موضوع های پیشرفته تر پوشش می دهد.