اعتبار سنجی یک بخش ضروری برای ایجاد و تضمین کیفیت داده های تحلیلی است. نمی توان تضمین کرد که داده ها برای هدف مناسب باشند، مگر اینکه عملکرد روش آزمون مورد بررسی قرار گیرد و نشان داده شود که کافی است. اعتبار سنجی روش فرایندی است که شواهدی را ارائه می دهد که یک روش تست قادر به ارائه داده هایی است که برای یک کاربرد خاص مناسب هستند. به طوری که جزء الزامات استاندارد اعتبارسنجی آزمایشگاه ISO / IEC 17025 و بسیاری دیگر از مقررات و دستورالعمل های مرتبط می باشد. اعتبار سنجی روش همیشه باید یک فعالیت برنامه ریزی شده باشد. این دوره، سعی می شود با استفاده از تلفیق روشهای آماری و آزمایشگاهی تفسیر و ارائه صحیح داده های اعتبارسنجی فراهم شود و ابزارهایی را برای برنامه ریزی و انجام مطالعات اعتبار سنجی موثر فراهم می کند.

مزایای این دوره:

درک اعتبار روش و الزامات آن

انتخاب و اعمال آمار مورد نیاز در اعتبار سنجی روش

انتخاب و استفاده از انواع مناسب روش های اعتبار سنجی روش

 درک پیوند بین اعتبار سنجی روش و عدم قطعیت اندازه گیری